Hur blir man medlem?

Stödjande förmånsmedlem

Tycker du om grafik?
Skulle du vilja ha en portfölj med 3 st grafiska blad av olika konstnärer varje år?

Då ska du bli stödjande förmånsmedlem i Grafiska Sällskapet!
Den årliga utgivningen av grafikportföljer har pågått i stort sätt sedan Grafiska Sällskapet bildades och urvalet av de grafiska bladen som trycks till portföljen görs av Sällskapets granskningsnämnd.
Personer, föreningar eller institutioner som är intresserade av Grafiska Sällskapets verksamhet och konst kan för 2000 kronor bli stödjande medlemmar och på så sätt också hjälpa Sällskapets att verka för grafiken som konstart.

Maila till galleri@grafiskasallskapet.se
eller ring 08-643 88 04 och prata med galleristerna eller sätt bara in pengarna på plusgiro 40 78 56-4.
Glöm inte att tala om vem du är och vilken adress du har.


Ansökan om medlemskap Grafiska Sällskapet Måndag 17 augusti 2020

”Till medlem inväljs i Sverige verksam bildkonstnär eller konststuderande som i betydande omfattning arbetar med grafik och där manifesterat sig som konstnär. Invald studerande medlem betalar halv medlemsavgift under studietiden, dock inte vid fortbildning. Medlemskap ska beviljas av styrelsen efter förslag av granskningsnämnden.” Grafiska Sällskapets stadgar § 10.

SÅ HÄR GÅR DET TILL:

Ansökningshandlingar för 2020 (pdf)

Ansökningsblanketten ifylls och undertecknas av konstnären.
7 – 10 arbetsprover i original presenteras för medlemmarna i granskningsnämnden, vilka alla är valda på ett år för att garantera ett varierat omdöme och att olika konstnärliga uttryck kommer fram. Kollektionen bör inte vara äldre än 5 år. Verken kan vara monterade i passepartouter, men de får inte ha glas och ram.
Följesedeln skall medfölja arbetsproverna.
Ansökningsavgift 200 kr sätts in på plusgiro 40 78 56-4 Grafiska Sällskapet.
Skriv tydligt sökandens namn och att betalningen gäller ansökningsavgift.

Skickade paket skall vara galleriet tillhanda senast torsdag 13 augusti. Skicka inga paket tidigare än v 32 2020.

Personlig inlämning av arbetsprover sker torsdag 13 och fredag 14 augusti kl. 10-16 på galleriet Hornsgatan 6.
Hämtning av arbetsprover görs på galleriet onsdag 19 augusti kl.10-16
Återsändning med post görs endast till sökande utanför Storstockholmsområdet.

Försäkring. Grafiska Sällskapet ansvarar inte för inlämnat material, så den sökande får själv teckna eventuella försäkringar.

Välkommen med din ansökan!

Medlemsansökan
Grafiska Sällskapet
Hornsgatan 6
118 20 STOCKHOLM

Galleriets ordinarie öppettider:
Tisdag – fredag 12-18, lördag – söndag 12-16. Tel: 08-643 88 04

E-post: sekreteraren@grafiskasallskapet.se
E-post: galleri@grafiskasallskapet.se

Application for membership in the Swedish Printmakers´ Association (Grafiska Sällskapet) Monday 17th August 2020

Members are chosen from among professional artists or art students, living and working in Sweden, who are prominently using printmaking as an artistic means of expression. The annual fee for student members is reduced to 50% of the ordinary fee whilst they are still studying but not if they are students on further education courses. Membership is granted by the board of governors on the recommendations of the Association´s jury. See paragraph 10 of the membership rules.

Download application here (pdf)

HOW TO APPLY:
1. The application form must be filled in and signed by the artist.
2. 7-10 original prints are to be presented to members of the jury who are newly elected every year to ascertain a varied opinion and to ensure that all forms of artistic expression are taken into consideration. The collection should have been made within the last 5 years. The prints may be mounted but not framed and glazed.
3. A delivery note should accompany the prints.
4. An application fee of 200 Swedish kronor must be paid into Grafiska Sällskapet´s plusgiro account number 40 78 56-4. Write your name clearly and state that the payment is for the application fee.
5. Packages should be sent to the gallery not later than Thursday 13th August. Do not send packages before week 32 (beginning 3th August).
6. Work left personally at the gallery on Hornsgatan nr.6, will be accepted on Thursday 13th and
Friday 14th of August between 10 am and 4 pm.
7. Submitted work can be collected at the gallery on Wednesday 19th August from 10 am to 4 pm.
8. Return of work by post only applies to those applicants living outside the greater Stockholm area.
9. Insurance. Grafiska Sällskapet will not be held responsible for submitted work and it is advised that the applicants should insure the work themselves if they wish to.

We welcome your application

Membership application
Grafiska Sällskapet
Hornsgatan 6
118 20 Stockholm