Lina Nordenström 25/9 – 13/10 2021

Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Vid tankens och språkets gräns
Lina Nordenström

Bokstäver och ord. När vi tar del av dem på ett papper eller en boksida reflekterar vi över deras betydelse, över innebörden i det skrivna. Men bokstäver och ord är också former – linjer, kurvor, ansvällningar – och när Lina Nordenström tar sig an bokstäverna och orden så är det visuella perspektivet ofrånkomligt.

Lina Nordenströms arbetsredskap är boktryckspressen och bly- och trätyperna är byggstenar. Bokstav läggs till bokstav, texten blir till genom det mödosamma arbetet med att foga samman typerna. Bokstäverna koagulerar ibland till ord och fragment som visar sig reflektera kring skrivandet och språket eller själva sättningsarbetet. De resulterande trycken är delvis läsbara, delvis abstrakta kompositioner där bokstävernas former, snarare än deras semantiska innehåll, tycks ha väglett arbetet.

I andra verk är abstraktionsgraden ännu högre. En triptyk utforskar möjligheterna med bokstaven O. Tre enormt stora O ser ut att kollidera med varandra som stjärnor i ett galaktiskt urkaos och kring dem slungas svärmar av små O-planeter ut mot bladens kanter. En annan serie använder så kallade eftertryck för att skapa virvlande optiska djupfenomen av bokstaven C.
Regalens typer är begränsningen i Lina Nordenströms konst men också möjligheten. I en serie tryck använder hon de linjer, punkter och andra grafiska element som ingick i arbetet med att bygga upp bok- och tidningssidor under blytypernas epok. Resultatet är strama, konstruktivistiska bilder i El Lissitzkys anda men villkoren för deras tillblivelse har dikterats av tryckverkstadens material.

I Lina Nordenströms konst är det fysiska arbetet en förutsättning för tankarna och idéerna. Det är under arbetet med materialet som verket blir till. På så sätt är hennes konst resultatet av en transparent och öppen process. Det är ett konstnärligt arbete som formulerar frågor: Vad är en tanke? Vad är språk? Var går språkets gränser och vad finner man när man kikar över kanten? Svaren kan vara både roande och oroande.

Joakim Norling, förläggare Timglaset Editions

(texten är ett utdrag ur en text som kommer att publiceras i samgand med utställningen ”Läsbarhetens gränser” med Märit Aronsson och Lina Nordenström på Heimdals Kf Galleri i Norge i oktober i år)

On the boundary between thought and language

On? the boundaries of thought and language

Lina Nordenström

 

Letters and words. When we read them on a piece of paper or the page of a book, we reflect on their meaning and the sense of what is written. But letters and words are also shapes – lines, curves, bulges – and when Lina Nordenström turn her attention to letters and words, a visual perspective is guaranteed.

 

Lina Nordenström’s tools of choice are the printing press and type made from lead and wood. One letter is added to the next, creating text through the laborious process of combining type. Once in a while, letters coagulate into words and fragments that seem to reflect on writing and language or the work of typesetting as such. The resulting prints are sometimes legible, sometimes abstract compositions that evolve from the shapes of the letters rather than their semantic content.

 

In other works, the level of abstraction is greater still. One triptych explores the possibilities of the letter O. Three enormous O’s appear to collide with each other like stars in some primordial galactic chaos, hurling swarms of smaller O-planets out towards the edges of the printed sheet. Another series uses so-called ghost printing to create optical swirls of embossed letter C’s.

 

Lina Nordenström’s art explores the possibilities of her type collection. In one series of prints, she uses the lines, dots and other graphic elements available to the typesetter who arranged the pages of a book or a newspaper in the era of lead type. The result is austere, constructivist images in the spirit of El Lissitzky, although in Nordenström’s case the compositions are dictated by the materials of the printing workshop.

 

In the art of Lina Nordenström, the physical work process is a determining factor for thoughts and ideas. It is while working with her material that the work as such emerges. In this respect, her art is the outcome of a transparent and open process. Her artistic method is one that poses questions such as: What is a thought? What is language? Where are the boundaries of language, and what do we find when we look beyond the edge? The answers can be both amusing and disturbing.

 

Joakim Norling, Publisher Timglaset Editions

Translated by Peter Cripps

Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021
Utställning: Lina Nordenström 25/9 - 13/10 2021